Srednjeročna evaluacija sektora Aktivnosti za generisanje prihoda u okviru Programa za Južnu Srbiju 2012-2014

Početak evalucije: 01.2013. - Kraj evaluacije: 01.2013.
InTER je angažovan od strane Caritas-a Luxemburg na realizaciji Srednjeročne evaluacije sektora Aktivnosti za generisanje prihoda u okviru Programa za Južnu Srbiju 2012-2014. Projekat je obuhvatio evaluaciju efektivnosti i efikasnosti pet pojedinačnih projekata usmerenih na generisanje prihoda, preduzetništvo i razvoj mikro preduuzećameđu socijalno ugroženim grupama. Projektna oblast obuhvatala je Vranje i Bujanovac. Evaluacija je sprovedena u decemberu 2012. godine i januaru 2013.