Studija mapiranja i analize stanja kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

Početak projekta: 04.2012. - Kraj projekta: 12.2012. Realizovani projekti
narr_logo.jpg Dana 9. aprila 2012. g. InTER je potpisao Ugovor sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (NARR) za izradu studije mapiranja i analize stanja kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, kreiranje seta standardizovanih usluga ovih kancelarija kao i predlog modela za uspostavanje kancelarija za lokalni ekonomski razvoj u okviru sistema lokalne samouprave Republike Srbije.

Aktivnosti na ovom Ugovoru uključivaće analizu dostupne domaće i strane literature u ovoj oblasti kao i prikupljanje podataka putem intervjua sa predstavnicima kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i ostalim zainteresovanim stranama širom Republike Srbije. Završetak studije očekuje se krajem septembra 2012. godine.

Resurs centar

Aktuelni konkursi