Analiza stanja privrede u srpskim sredinama na Kosovu – uticaj ekonomije na demokratiju u društvu

Početak projekta: 04.2020. - Kraj projekta: 11.2020. Aktuelni projekti
U saradnji sa Kosovskom fondacijom za otvoreno društvo (KFOS), InTER realizuje projekat “Analiza stanja privrede u srpskim sredinama na Kosovu – uticaj ekonomije na demokratiju u društvu”. Cilj projekta je doprinos većem stepenu otvorenosti privrednih subjekata iz zajednica sa srpskom većinom prema drugim zajednicama i institucijama.

Specifično, projekat ima za cilj da pruži bolju informisanost o stanju privrede i pristupu privrednika finansijskoj podršci za razvoj privatnog sektora u opštinama sa srpskom većinom na Kosovu.

Projektom je predviđena izrada studije na temu u kojoj meri su privredni subjekti iz zajednica sa srpskom većinom otvoreni za integraciju u ekonomiju Kosova, kao i stepen razvoja privatnog sektora u tim sredinama. Dodatno, kroz projekat će se izraditi OP-ED tekstovi o razvoju privatnog sektora u srpskim sredinama na Kosovu.

Projekat je deo šire inicijative Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS) “Demokratija, otvorenost i perspektive srpske zajednice na Kosovu – OPEN” koja je započeta tokom 2020. godine. OPEN se realizuje u saradnji sa devet organizacija civilnog društva koje deluju u srpskoj zajednici na Kosovu, a koje u okviru inicijative obrađuju teme mediji, civilno društvo, političke partije, odgovornost institucija, bezbednost, ekonomija i manjinska prava.

Projekat se realizuje u periodu od 1. aprila do 30. novembra 2020.