Policy paper "Rezultati inicijativa u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja u Srbiji: Geografski orijentisan razvojni pristup (Area-Based Development approach) i sektorski/tematski orijentisan razvojni pristup"

Datum početka: 12.11.2014.
LER_17.jpg Nakon decenije od početka intenzivnog sprovođenja različitih aktivnosti na polju lokalnog ekonomskog razvoja (LER) u Srbiji, svakako postoji potreba za analizom njihovih rezultata. Iako nam nezavisne evaluacije projekata govore da projekti koji su u Srbiji realizovani u oblasti LER-a obično ostvaruju očekivane ciljeve merene kroz projektne rezultate, ne znamo mnogo o tome šta je postignuto na planu dugoročnih promena. Pa ipak, svi razvojni akteri slažu se da su održivost i postizanje dugoročnih društveno-ekonomskih transformacija glavni ciljevi projekata iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja. Ovaj rad analizira dve osnovne grupe razvojnih pristupa koje su realizovane u Srbiji: Geografski orijentisan razvojni pristup (Area-Based Development approach - ABD) i sektorski/tematski orijentisan pristup. U proučavanju dugoročnih transformacija koje su prouzrokovala ova dva tipa inicijativa LER-a ova studija fokusiraće se na dva indikatora: administrativne kapacitete lokalnih samouprava i participativni pristup u kreiranju politika i planiranju. Studija će pokušati da pruži odgovor na sledeća pitanja: Da li se ABD pristup u poređenju sa sektorskim/tematskim pristupom pokazuje kao bolji u pogledu unapređenja administrativnih kapaciteta lokalnih samouprava i participativnog pristupa u kreiranju politika?

Resurs centar

Aktuelni konkursi