U susret EU integracijama-unapređenje pravnog i institucionalnog okvira JPP u Srbiji

Datum početka: 02.04.2018.
Savremeni način života karakterišu konstantni zahtevi građana za izgradnjom i modernizaijom javne infrastrukture i unapređenje kvaliteta javnih usluga, naročito na lokalnom nivou. Imajući u vidu budžetska ograničenja, stvorila se potreba za traženje novih modaliteta za bolju efikasnost pružanja javnih usluga i finansiranje projekata od javnog značaja, među kojima se sve više izdvaja javno-privatno partnerstvo i koncesije. Javno-privatno partnerstvo (JPP) predstavlja dugoročnu saradnju između javnog i privatnog sektora kod zajedničkog sprovođenja projekata od javnog značaja. Ovaj oblik saradnje bi trebalo da spaja najbolje sa obe strane – odgovornost vlasti koja brine o javnom interesu, kao i upravljačke sposobnosti, fleksibilnost i ekonomičnost privatnog sektora. Osnovni elementi koncepta JPP su jasna alokacija odgovornosti, podela rizika i dugoročno trajanje partnerstva. JPP omogućava da svaki od partnera preuzme rizik kojim može da upravlja na najadekvatniji način, čime se postiže veća efikasnost u korišćenju javnih resursa i bolji kvalitet usluga. Studija “U susret EU integracijama-unapređenje pravnog i institucionalnog okvira JPP u Srbiji” nastala je uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbije kroz Program Unapređenje demokratskih praksi i institucija. U okviru studije dat je sveobuhvatni prikaz pravne regulative i ulogu institucija na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou na poslovima planiranja, ugovaranja, realizacije i praćenja JPP projekata. Studija takođe daje prikaz JPP projekata, kako predloženih tako i ugovorenih. U okviru studije takođe je obrađeno i pitanje transparentnosti u procesu JPP. Na kraju su date zaključne odredbe i preporuke za unapređenje sistema funkcionisanja JPP u Srbiji.

Resurs centar

Aktuelni konkursi