-
 • Ibar_Lepenac_SER_cover.jpgDatum početka 29.05.2015.Policy papers

  Policy brief: Primena nove paradigme održivog razvoja potopljenih područja u nalaženju konačnog rešenja za status hidrosistema “Ibar-Lepenac”

  Jezero Gazivode, odnosno hidrosistem “Ibar-Lepenac”, poslednjih meseci je u žiži javnosti zbog spora srpskih i kosovskih vlasti oko vlasništva i prava na upravljanje nad ovim resursom. Zbog važnosti ovog pitanja, Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) je izradio dokument sa predlogom rešenja ovog osetljivog pitanja koje je dostavljeno stranama u pregovorima u okviru Briselskog procesa. Kao deo rešenja InTER predlaže primenu nove paradigme Svetske banke za održivi razvoj područja koja su pogođene izgradnjom hidrosistema koja podrazumeva podelu dobiti ostvarene korišćenjem resursa između različitih nivoa vlasti. U skladu sa ovim principom, u dokumentu se predlaže raspodela prihoda od korišćenja hidrosistema “Ibar-Lepenac” između centralnog nivoa vlasti na Kosovu i lokalnih samouprava koje su oštećene izgradnjom ovog hidrosistema - pre svega opština Zubin Potok, Tutin i Novi Pazar, ali i drugih opština na Kosovu kroz koje prolazi sistem irigacionih kanala. Jedan deo prihoda bi se uplaćivao u budžet Zajednice srpskih opština kako bi se omogućila održivost te institucije. Dokumentom se takođe predviđa rešenje za očuvanje energetske stabilnosti opština na severu Kosova, kao i privatizacija ili dokapitalizacija hidrosistema "Ibar-Lepenac" kako bi se povećala efikasnost tog preduzeća. U skladu sa predlozima iz ovog dokumenta, jezero Gazivode bi takođe trebalo tretirati kao ekonomski, turistički i poljoprivredni resurs od posebnog značaja za razvoj opština na čijoj se teritoriji ono nalazi.

  Detaljnije
 • PB_Environment.jpgDatum početka 02.12.2014.Policy papers

  Zaštita životne sredine i upravljanje komunalnim otpadom

  Zaštita životne sredine i oblast upravljanja komunalnim otpadom su među najvećim izazovima u procesu pregovora za članstvo u EU. Pet godina nakon usvajanja Strategije za upravljanje otpadom 2010-2019 u Srbiji funkcioniše svega 7 od predviđenih 26 regionalnih centara za odlaganje komunalnog otpada. Da li je ovo pokazatelj da se oblast životne sredine nalazi prilično nisko na listi prioriteta Vlade, iako je njen značaj više puta potvrđivan u kontekstu predpristupnih pregovora Srbije i EU? Da li je dovoljno uraditi (najavljenu) reviziju Strategije i smanjiti broj predviđenih regionalnih centara da bi se valjano regulisala oblast upravljanja otpadom? Ili postoje bolje načini da se ispune ciljevi definisani u Strategiji? U ovom policy briefu analizirali smo rezultate politika u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja komunalnim otpadom i izvukli smo ključne preporuke u narednom periodu.

  Detaljnije
 • LER_17.jpgDatum početka 12.11.2014.Policy papers

  Policy paper "Rezultati inicijativa u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja u Srbiji: Geografski orijentisan razvojni pristup (Area-Based Development approach) i sektorski/tematski orijentisan razvojni pristup"

  Nakon decenije od početka intenzivnog sprovođenja različitih aktivnosti na polju lokalnog ekonomskog razvoja (LER) u Srbiji, svakako postoji potreba za analizom njihovih rezultata. Iako nam nezavisne evaluacije projekata govore da projekti koji su u Srbiji realizovani u oblasti LER-a obično ostvaruju očekivane ciljeve merene kroz projektne rezultate, ne znamo mnogo o tome šta je postignuto na planu dugoročnih promena. Pa ipak, svi razvojni akteri slažu se da su održivost i postizanje dugoročnih društveno-ekonomskih transformacija glavni ciljevi projekata iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja. Ovaj rad analizira dve osnovne grupe razvojnih pristupa koje su realizovane u Srbiji: Geografski orijentisan razvojni pristup (Area-Based Development approach - ABD) i sektorski/tematski orijentisan pristup. U proučavanju dugoročnih transformacija koje su prouzrokovala ova dva tipa inicijativa LER-a ova studija fokusiraće se na dva indikatora: administrativne kapacitete lokalnih samouprava i participativni pristup u kreiranju politika i planiranju. Studija će pokušati da pruži odgovor na sledeća pitanja: Da li se ABD pristup u poređenju sa sektorskim/tematskim pristupom pokazuje kao bolji u pogledu unapređenja administrativnih kapaciteta lokalnih samouprava i participativnog pristupa u kreiranju politika?

  Detaljnije
 • Untitled_1.jpgDatum početka 29.04.2014.Policy papers

  Regionalni razvoj - bez dobrog naslova ili bez jasne vizije

  Srbija je dobila Vladu sa stabilnom većinom. Pre toga Skupština Srbije izglasala je Zakon o ministarstvima koji predviđa 16 ministarstva. Međutim, iako su regionalne razlike u Srbiji najveće u Evropi, po prvi put od 2007. godine Vlada Republike Srbije nema Ministarstvo regionalnog razvoja. Policy Brief “Regionalni razvoj: bez dobrog naslova ili bez jasne vizije” analizira program Vlade Srbije u odnosu na pitanja od značaja za regionalni razvoj i daje preporuke ključnim akterima u ovoj oblasti.

  Detaljnije

Resurs centar

Aktuelni konkursi