-
 • Ustanove_Cover_front_01.jpgDatum početka 18.08.2017.Istraživanja

  Javne institucije i ustanove Republike Srbije na severu Kosova: Kakva nas budućnost čeka?

  Srbi na severu Kosova su opstali zaslugom javnih institucija i ustanova čiji je osnivač Vlada Republike Srbije, ključni je zaključak studije “Kakva nas budućnost čeka?” koju je realizovao i objavio Institut za teritorijalni ekonomski razvoj - InTER. Istraživanjem se došlo do rezultata da oko 18.000 učenika i studenata pohađa 48 obrazovanih ustanova koji se finansiraju iz budžeta Vlade Republike Srbije; u devet zdravstvenih ustanova i apoteka leči se oko 50.000 građana, a Centri za socijalni rad na Kosovu godišnje servisiraju oko 16.000 korisnika. Svakog meseca Republički fond za penziono osiguranje na severu Kosova podeli 8.328 penzija, a Nacionalna služba za zapošljavanje godišnje opsluži oko 8.340 građana. Ostale institucije Republike Srbije takođe igraju značajnu ulogu, svaka u svojoj oblasti. Pored svega toga, javne institucije i ustanove i javna preduzeća Vlade Srbije zapošljavaju oko 12.100 radnika, što zajedno sa njihovim porodicama iznosi oko 40.000 ljudi, ili ukupno oko 80% stanovništva opština na severu Kosova. Na pregovorima u Briselu, koji se odvija između Vlade Srbije i Vlade Kosova uz pokroviteljstvo Evropske unije, nije posvećena značajna pažnja nalaženju institucionalno-pravnog rešenja za dalje funkcionisanje ovih institucija na severu Kosova. Konačno rešenje bi trebalo naći u okviru Zajednice/Asocijacije srpskih opština, koja bi trebala preuzeti ingerencije institucija Republike Srbije koje trenutno funkcionišu na Kosovu. I pored dva potpisana dogovora u Briselu, pregovori oko formiranja Zajednice/Asocijacije su visoko politizovani tako da se ne nazire njeno skoro osnivanje niti rešenje problema fdaljeg unkcionisanja institucija Republike Srbije. Imajući u vidu broj zaposlenih i značaj usluga koje institucije Republike Srbije pružaju Srbima i ne-albancima na Kosovu (ne samo sa severu već i u drugim delovima Kosova), ovom problemu je potrebno pristupiti sa znatnom dozom ozbiljnosti i odgovornosti, i ponuditi sveobuhvatno rešenje koje bi konačno definisalo status i budući okvir za rad ovih institucija na Kosovu. Istraživanje o javnim institucijama i ustanovama Republike Srbije na severu Kosova je sprovedeno u periodu od februara do avgusta 2017. godine. Istraživanje je urađeno u okviru podrške Švajcarske ambasade na Kosovu, u okviru Grant šeme za male projekte. Nalazi i mišljenja izneta u istraživanja su delo autora i ne predstavljaju stavove Ambasade Švajcarske na Kosovu.

  Detaljnije
 • Op_tinske_uprave_na_severu_Kosova.jpgDatum početka 14.08.2017.Policy papers

  Opštinske uprave na severu Kosova - dvoglava aždaja u jednom telu

  Kako funkcionišu opštinske administracije na severu Kosova? Kakve promene u radu opštinskih organa su nastale potpisivanjem Briselskog sporazuma? Da li postoje sličnosti i razlike između srpskog i kosovskog sistema organizovanja lokalnih samouprava? Ovo su neka o pitanja koje smo pokušali da odgovorimo u okviru trećeg rada o funkcionisanju lokalnih samouprava na severu Kosova, gde je detaljno opisana organizacija opštinskih uprava koje funkcionišu po srpskom i po kosovskom sistemu. Publikacija je urađena u okviru projekta “Podrška lokalnim samoupravama na severu Kosova u reformi javne uprave” finansiranog od stane Američke ambasade u Prištini, a koji je realizovao InTER u periodu mart 2016 - jul 2017. Više informacija o projektu je dostupno na http://regionalnirazvoj.org/sr/plans/details/38 Dokument je dostupan na srpskom, engleskom i albanskom jeziku.

  Detaljnije
 • Zakonodavna_i_izvrsna_vlast_u_opstinama_sa_srpskom_vecinom_na_severu_Kosova.jpgDatum početka 08.08.2017.Policy papers

  Zakonodavna i izvršna vlast u opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova

  Sistem lokalnih samouprava na severu Kosova funkcioniše poput rolerkostera koji iznenadi slobodnim padom i naglim menjanjem pravca kretanja ali se uvek vrati na početak, tamo odakle je vožnja i započeta. Opštine sa srpskom većinom na severu Kosova su zadržale institucionalnu strukturu koja je važila na Kosovu pre 1999. godine, a koja je nastavila da funkcioniše po zakonima Republike Srbije i nakon dolaska misije UNMIK. Sa druge strane, opštine su usvojile i administrativne strukture koje su formirane u okviru delovanja UNMIK misije, a kasnije i Vlade Kosova. Na taj način stvoren je dvojni sistem u kojem opštine na severu Kosova funkcionišu: jedan prema sprskim, a drugi prema kosovskim zakonima. Institut za teritorijalni ekonomski razvoj - InTER je uradio rad u kojem su prikazane sličnosti i razlike funkcionisanja ova dva sistema u opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova. Takođe je dat komparativni prikaz zakona o lokalnoj samoupravi Srbije i Kosova, gde su naročito istaknute nadležnosti po pitanju funkcionisanja skupština opština, i po pitanju izbora, odgovornosti i nadležnosti predsednika opštine, odnosno gradonačelnika. Rad je urađen u okviru projekta “Podrška lokalnim samoupravama na severu Kosova u reformi javne uprave” finansiranog od stane Američke ambasade u Prištini, a koji je realizovao Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) u periodu mart 2016 - jul 2017. Više informacija o projektu je dostupno na http://regionalnirazvoj.org/sr/plans/details/38

  Detaljnije
 • 111.jpgDatum početka 03.08.2017.Policy papers

  Lokalne samouprave na severu Kosova: igrokaz “između dve vatre”

  Usvajanjem Rezolucije 1244/99 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kreirani su mnogobrojni izazovi u funkcionisanju lokalnih samouprava na Kosovu, naročito u većinski srpskim opštinama na severu Kosova. Mnogi od ovih izazova ostali su aktuelni do današnjih dana, pre svega zbog različitog tumačenja Rezolucije 1244/99 i pravno-institucionalnih rešenja u kojima funkcionišu ove opštine. Potpisivanjem Briselskog sporazuma u aprilu 2013. godine stvoreni su uslovi za raspisivanje izbora za organe lokalnih samouprava na severu Kosova, čime ove opštine postaju deo ustavno-pravnog poretka Kosova. Međutim, činom lokalnih izbora nisu rešeni ključni problemi funkcionisanja ovih opština sa kojima se one suočavaju još od dolaska misije UNMIK. U ovom radu dat je istorijski osvrt na razvoj zakonodavnog okvira za funkcionisanje lokalnih samouprava na Kosovu od potpisivanja Kumanovskog sporazuma i dolaska misije UNMIK do današnjih dana, dajući poseban fokus na funkcionisanje opština sa srpskom većinom na severu Kosova. Rad je dostupan na srpskom, albanskom i engleskom jeziku. Rad je urađen u okviru projekta “Podrška lokalnim samoupravama na severu Kosova u reformi javne uprave” finansiranog od stane Američke ambasade u Prištini, a koji je realizovao Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) u periodu mart 2016 - jul 2017. Više informacija o projektu dostupno je na http://regionalnirazvoj.org/sr/plans/details/38 NAPOMENA: Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadržane u radu pripadaju autorima i ne izražavaju stavove State Departmenta ili Američke ambasade.

  Detaljnije