-
 • Policy_brief_cover_9_09.jpgDatum početka 20.11.2013.Policy papers

  Policy Brief: Promene na terenu podstaknute dijalogom: Analiza sprovodjenja dogovora o slobodi kretanja i trgovine izmedju Kosova i Srbije uz posredstvo EU

  Dijalog između Kosova i Srbije uz posredstvo EU započet je u martu 2011. godine. Za manje od tri godine dijalog je rezultirao brojnim zvaničnim sporazumima, razgovori su prešli iz tehničkih u političke, i pokrenuti su razgovori i saradnja između Kosova i Srbije koji bi prethodnih godina bili nezamislivi. Činjenica da su se političari visokog ranga iz Srbije i Kosova sastali da razgovaraju, kao i sami sporazumi, predstavljaju revolucionarne korake u odnosima između Kosova i Srbije. Međutim, ključ uspešnog dijaloga leži u implementaciji sporazuma. Uspešna implementacija sporazuma neophodna je za normalizaciju života građana i izuzetnoje relevantna za procese EU integracija i za Kosovo i za Srbiju. Ovaj policy brief analizira rana iskustva sa implementacijom tri ključna sporazuma – o slobodi kretanja, carinama i IBM-u – uzimajući u obzir prethodna iskustva sa protokom robe i ljudi između Kosova i Srbije, kao i savremene zahteve na polju ekonomske i regionalne integracije i saradnje. Rad takođe sadrži preporuke za politiku za sve strane u dijalogu. Policy brief je izrađen kao rezultat saradnje dve think tanks organizacije – InTER-a i Grupom za pravne i političke studije iz Prištine, u okviru DGAP TRAIN programa. Policy brief je u periodu od 11-14. novembra 2013. godine prezentovan u Briselu predstavnicima Evropske komisije i Evropskog parlamenta koji su uključeni u dijalog ili aktivnosti na pitanjima koja se odnose na Srbiju i Kosovo. Narednih nedelja policy brief biće prezentovan nacionalnim stejkholderima u Srbiji i na Kosovu. Više informacija o učesću InTER-a u DGAP TRAIN programu može se naći na stranici Istraživanja.

  Detaljnije
 • Slovak_Aid.jpgDatum početka 30.10.2013.Policy papers

  Slovačka razvojna pomoć Republici Srbiji – da li je vreme za povlačenje?

  Slovačka razvojna pomoć (ODA) imala je značajnu ulogu u tranziciji, demokratizaciji i modernizaciji društva u Srbiji. Slovačka pomoć Srbiji počela je 2000. godine, kada je podržala promenu režima u bivšoj Jugoslaviji u okviru takozvanog Bratislavskog procesa - programa za demokratsku Jugoslaviju. Ovaj proces je nesumnjivo “pionirski projekat” slovačke razvojne pomoći i prvi uspešan transfer slovačkog iskustva i znanja u procesu mirne demokratizacije društva u jednoj zemlji u tranziciji. Zatim je 2003. godine Srbija postala jedna od prioritetnih zemalja i korisnika slovačke razvojne pomoći iz Fonda Bratislava – Beograd, a kasnije i fonda Slovak Aid. U Srbiji je u periodu 2003-2012. godine sprovedeno 108 razvojnih projekata ukupne vrednosti 13 miliona eura. Međutim, već 2011. godine, Republika Srbija gubi status prioritetne zemlje što je dovelo do značajnog smanjenja u obimu slovačke razvojne pomoći uprkos činjenici da je Srbija po “Srednjeročnoj strategiji slovačke razvojne pomoći za period 2009-2013” još uvek bila prioritetna programska zemlja. Gubitak pozicije programske zemlje vidimo kao posledicu nekoliko okolnosti i na osnovu toga smo identifikovali četiri ključne tačke: status Srbije kao države kandidata za članstvo u EU, delovanje uticajnih slovačkih NVO na programiranje slovačke razvojne pomoći upućene Srbiji, nepoklapanje između strateških, programskih dokumenata slovačke razvojne pomoći i spoljnopolitičkih ciljeva slovačke vlade, i poteškoće u merenju delotvornosti i efikasnosti slovačke razvojne pomoći Srbiji radi nedostatka procedura za monitoring i evaluaciju koje bi nepristrasno procenile stvarne efekte slovačke razvojne pomoći u Srbiji. Da bi se odgovorilo na ove izazove, oblasti u kojima prepoznajemo potencijalne intervencije od strane slovačke razvojne pomoći su sledeće: 1. Uloga slovačke razvojne pomoći kao diplomatskog instrumenta; 2. Uloga slovačke razvojne pomoći u jačanju ekonomske saradnje; 3. Uloga slovačke razvojne pomoći u procesima EU integracija; 4. Uloga slovačke razvojne pomoći u jačanju regionalne saradnje; Srbija je bez sumnje bila najveći korisnik slovačke razvojne pomoći tokom ovih godina. Uprkos toj činjenici, nijedan predstavnik srpske vlade ili parlamenta nije bio pozvan da govori o delotvornosti slovačke razvojne pomoći u Srbiji na međunarodnoj konferenciji “10 godina SlovakAid-a: vizija razvojne saradnje za svet koji se menja” na kojoj su se sreli predstavnici svih sektora iz 17 zemalja, uključujući i gospodina Andrisa Piebalgsa, Evropskog komesara za razvoj. Mi razumemo doprinos nevladinog sektora političkim, ekonomskim i društvenim promenama u našoj zemlji, međutim, kada se radi o programiranju i razgovorima o viziji slovačke razvojne pomoći za naredni period, stejkholderi i odgovarajuće institucije iz vlade i parlamenta Srbije takođe bi trebalo da budu uključeni. Nadovezujući se na ono što je već rečeno ranije, smanjenje učešća slovačke razvojne pomoći u Srbiji, sa naše tačke gledišta, može imati negativne posledice na Srbiju i Slovačku, zemlju koja je zbog svoje komparativne prednosti bila poštovana u okviru donatorske zajednice u Srbiji. Strategija "povlačenja" prilično slabi poziciju i uticaj Slovačke u političkom i ekonomskom razvoju u Srbiji, kao ključnog igrača i lidera u Jugoistočnoj Evropi. Ovim se otvara teritorija za nove aktere na polju razvojne pomoći koji čekaju takvu priliku.

  Detaljnije
 • Caritas_Lux.jpgDatum početka 01.01.2013.Evaluacije

  Srednjeročna evaluacija sektora Aktivnosti za generisanje prihoda u okviru Programa za Južnu Srbiju 2012-2014

  InTER je angažovan od strane Caritas-a Luxemburg na realizaciji Srednjeročne evaluacije sektora Aktivnosti za generisanje prihoda u okviru Programa za Južnu Srbiju 2012-2014. Projekat je obuhvatio evaluaciju efektivnosti i efikasnosti pet pojedinačnih projekata usmerenih na generisanje prihoda, preduzetništvo i razvoj mikro preduuzećameđu socijalno ugroženim grupama. Projektna oblast obuhvatala je Vranje i Bujanovac. Evaluacija je sprovedena u decemberu 2012. godine i januaru 2013.

  Detaljnije
 • Etiopija_cover.jpgDatum početka 10.09.2013.Evaluacije

  Final Evaluation: Edible Oil Value Chain Enhancement in Ethiopia

  Izveštaj o finalnoj evaluaciji odnosi se na Zajednički program za unapređenje lanca vrednosti jestivog ulja u Etiopiji.Izveštaj je izradio ekspert za evaluaciju Džejms Njukirk. Publikacija je urađena na engleskom jeziku.

  Detaljnije

Resurs centar

Aktuelni konkursi